Note 12 Finansinntekter og finanskostnader

< Back
A B C
Note 12 Finansinntekter og finanskostnader    
     
  2014 2013
Renteinntekt fra tilknyttede selskaper 0 0
Andre renteinntekter 4 290 2 686
Utbytte 474 468
Endring urealisert gevinst/tap for valutaterminer og rentebytteavtaler 0 4 276
Netto valutagevinster 45 994 25 885
Andre finansinntekter 0 66
Sum finansinntekter 50 758 33 381
     
Rentekostnader banklån og leasing *) 89 076 89 729
Andre rentekostnader 631 8 443
Endring urealisert gevinst/tap for valutaterminer og rentebytteavtaler 10 968 0
Andre finanskostnader 5 805 8 265
Sum finanskostnader 106 480 106 437
*) Rentekostnader banklån og leasing inkluderer også realisert gevinst/tap knyttet til rentebytteavtalene.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.