Note 13 Varige driftsmidler

< Back
A B C
Note 13 Varige driftsmidler    
     
2013 Inventar, løsøre m.m  
     
Bokført verdi 01.01 7 459  
Kjøp av varige driftsmidler 2 032  
Avskrivninger -1 620  
Balanseverdi 31.12 7 871  
     
Per 31.12.    
Anskaffelseskost 14 407  
Akkumulerte avskrivninger -6 536  
Balanseverdi 31.12 7 871  
     
Økonomisk levetid/avskrivningsplan 3-5 år  
     
     
2014 Inventar, løsøre m.m  
     
Bokført verdi 01.01 7 871  
Bokført verdi 01.01 reklassifiserte immaterielle eiendeler -3 341  
Kjøp av varige driftsmidler 678  
Avskrivninger -1 301  
Balanseverdi 31.12 3 908  
     
Per 31.12.    
Anskaffelseskost 10 678  
Akkumulerte avskrivninger -6 770  
Balanseverdi 31.12 3 908  
     
Økonomisk levetid/avskrivningsplan 3-5 år  

This entry was posted in GSF mor NO and tagged . Bookmark the permalink.