Note 15 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

< Back
A B C D E F
Note 15 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg          
           
2014 Virksomhets-sted Antall Eier-/ Anskaffelses-kost  
Selskap aksjer stemmeandel Virkelig verdi
DnBNOR Global Allokering Oslo 3 039 <1% 317 417
Finnøy Næringspark AS Finnøy 100 0.1 % 103 800
Blue Planet AS Stavanger 1 0.0 % 50 50
Norsk Villaksforvaltning AS Førde 5 0.2 % 50 50
Ryfylkelaks AS Finnøy 450 000 0.3 % 125 125
Andre       76 76
Sum anleggsmidler       721 1 518
           
           
2013 Virksomhets-sted Antall Eier-/ Anskaffelses-kost  
Selskap aksjer stemmeandel Virkelig verdi
DnBNOR Global Allokering Oslo 3 039 <1% 317 391
Finnøy Næringspark AS Finnøy 100 0.1 % 103 800
Blue Planet AS Stavanger 1 0.0 % 50 50
Norsk Villaksforvaltning AS Førde 5 0.2 % 50 50
Ryfylkelaks AS Finnøy 250 000 0.2 % 25 25
Andre       76 76
Sum anleggsmidler       621 1 392
           
Avstemming av balanseført verdi       2014 2013
Pr. 01.01.       1 392 1 337
Verdiendring av aksjer til virkelig verdi (jf utvidet resultat) 26 28
Tilgang av aksjer       100 50
Salg av aksjer         -23
Pr. 31.12.       1 518 1 392
Herav klassifisert som anleggsmidler 1 518 1 392
           
           
Investering i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg per valuta 2014 2013
NOK       1 518 1 392
Sum       1 518 1 392
           
           
Aksjene i Finnøy Næringspark AS er vurdert til virkelig verdi på TNOK 800 på bakgrunn av eksternt tilbud om kjøp av aksjeandel i selskapet.
           
Eierandel i andre aksjer er ubetydelig og reflekterer virkelig verdi.
Norsk Villaksforvaltning AS er en stiftelse stiftet i 2013 og Grieg Seafood ASA eier 15,2% av stiftelsen til anskaffelseskost TNOK 50.
           
           

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.