Note 15 Skatter

< Back
A B C D E F G
Note 15 Skatter            
             
Midlertidige forskjeller Endring 2014 2013 2012    
Anleggsmidler 1 299 -233 1 066 184    
Gevinst- og tapskonto 606 2 424 3 030 3 787    
Langsiktig gjeld/amortisert kost -4 754 11 587 6 833 9 457    
Fordringer -905 0 -905 0    
Finansielle instrumenter 8 378 -17 907 -9 529 -13 805    
Omvurderingskonto langsiktige fordringer -78 913 102 985 24 072 0    
Kontantbasert opsjon -6 920 -3 496 -10 416 -10 029    
Netto midlertidige forskjeller / Grunnlag for utsatt skatt i balansen -81 210 95 360 14 151 -10 405    
Underskudd til fremføring 0 0 0 -73 722    
Endring i ubenyttet fradrag for kildeskatt 0 0 0 -5 341    
Ubenyttet godtgjørelse og korreksjonsinntekt 0 0 0 -61    
Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen -81 209 95 360 14 151 -89 530    
             
Utsatt skattefordel 27% / 28% -21 785 25 747 3 962 -25 068    
Endring utsatt skattefordel som følge av endret skattesats -142 0 -142 0    
Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen -21 927 25 747 3 821 -25 068    
             
Endring i utsatt skatt i balansen   -21 927 28 889 -19 240    
Endring i utsatt skatt i resultatregnskapet   -21 927 28 889 -19 240    
             
Årets skattekostnad på ordinært resultat fremkommer slik:            
Grunnlag for betalbar skatt   2014 2013 2012    
Resultat før skattekostnad   82 476 121 417 -70 737    
Økt konsernbidrag fra tidligere år, bokført 2013   0 -1 537 -395    
Inntektsført konsernbidrag   -33 651 -86 396 -18 174    
Inntektsført aksjeutbytte   -28 -15 477 -25    
Andre permanente forskjeller   -1 241 -873 628    
Grunnlag for årets skattekostnad   47 557 17 134 -88 703    
Endring i midlertidige forskjeller   -81 209 -24 557 6 204    
Skattepliktig inntekt/underskudd   -33 651 -7 423 -82 499    
Mottatt konsernbidrag   33 651 86 396 18 174    
Skattepliktig overskudd før anvendelse av fremførbart underskudd   0 78 974 -64 324    
Til fremføring (Anvendelse av fremførbart underskudd)   -0 -73 722 73 722    
Skattepliktig overskudd   0 5 252 0    
Grunnlag for betalbar skatt   0 5 252 0    
             
28% av grunnlag for betalbar skatt (i skattekostnaden)   0 1 471 0    
Tilbakebetaling kildeskatt/endring i skatt 2013   -16 0 5    
Skatteeffekt av utenlandsskatt ikke kreditert norsk skatt   1 401 978 1 496    
Endring utsatt skattefordel   21 927 29 031 -19 240    
Endring utsatt skattefordel som følge av endret skattesats i 2013   0 -142 0    
Sum skattekostnad på ordinært resultat   23 312 31 338 -17 739    
             
Avstemming av årets skattekostnad   Grunnlag Grunnlag Grunnlag    
             
Regnskapsmessig resultat før skattekostnad   82 476 121 417 -70 737    
Beregnet skatt 27% / 28%   22 269 33 997 -19 806    
Skattekostnad i resultatregnskapet   -23 312 31 338 -17 739    
Differanse   -1 043 2 660 -2 067    
             
Differansen består av følgende:            
27% /28% av permanente forskjeller   335 -5 008 58    
Endring i ubenyttet kreditfradrag / godtgjørelse på utbytte   -694 1 513 315    
Skatteeffekt av utenlandsskatt ikke kreditert norsk skatt   1 401 978 1 501    
Endring i ligningen fra tidligere år   0 0 193    
Endring i skatt/ skattefordel som følge av endret skattesats   0 -142 0    
Sum forklart differanse   1 043 -2 660 2 067    
             
Betalbar skatt i balansen   2014 2013 2012    
Betalbar skatt (27%/ 28% av grunnlag for betalbar skatt)   0 1 471 0    
Betalbar skatt i balansen   0 1 471 0    
             
Underskudd til fremføring   0 0 73 722    
             

This entry was posted in GSF mor NO and tagged . Bookmark the permalink.