Note 18 Netto rentebærende gjeld og pantstillelser

< Back
A B C D E F G H I
Note 18 Netto rentebærende gjeld og pantstillelser              
                 
Beløp i NOK 1000                
I juni 2014 ble selskapets bankgjeld refinansiert gjennom et banksyndikat bestående av Nordea og Danske Bank. Den nye finansieringsavtalen består av et pantelån på MNOK 900 og en langsiktig trekkfasilitet på MNOK 600. Selskapets rentebærende gjeld per 31. desember 2013 bestod av banklån og et usikret obligasjonslån. Selskapets finansieringsavtale med bank var i 2013 basert på et pantelån på MNOK 656, og en flervaluta trekkfasilitet på MNOK 500. Denne trekkfasiliteten var klassifisert som kortsiktig gjeld, da den etter avtale ble rullert en gang i året.
Selskapet tok i 2012 opp et usikret obligasjonslån på MNOK 400, dette skal innfris i sin helhet i 2015 og er pr. 31.12.2014 klassifisert som kortsiktig gjeld.
Per 31.12.2014 oppfyller selskapet alle lånevilkår. Lånevilkårene i ny finansieringsavtale består av et krav til bokført egenkapital på 35%, en rullerende NIBD/EBITDA andel på 5,0 dersom bokført egenkapitalandelen er høyere enn 40% og 4,5 dersom bokført egenkapital andelen er mellom 35% og 40%. Lånevilkårene for obligasjonslånet har krav til bokført egenkapitalandel på minst 30%, en bokført egenkapital på minst 1 000 MNOK, arbeidskapital på minst MNOK 400 og likviditetsgrad høyere enn 1,3.
Langsiktig gjeld             2014 2013
Langsiktig pantelån             765 000 454 400
Langsiktig trekkrettighet *)             200 000 0
Obligasjonslån             0 400 000
Amortiseringseffekt av lån             -7 637 -6 833
Sum rentebærende langsiktig gjeld             957 363 847 567
                 
Kortsiktig gjeld                
Kortsiktig trekkrettighet *)             0 425 000
Obligasjonslån             396 050 0
Andel kortsiktig del av pantelån             90 000 100 800
Sum rentebærende kortsiktig gjeld             486 050 525 800
                 
*) Selskapet hadde i 2013 en total kortsiktig trekkfasilitet på MNOK 500, denne var trukket opp til MNOK 425 ved utgangen av året. I forbindelse med ny finansieringsavtale inngått i Juni 2014 er den kortsiktige trekkfasiliteten erstattet med en total langsiktig trekkfasilitet på MNOK 600. Ved utgangen av 2014 er denne trukket opp til MNOK 200.
Brutto rentebærende gjeld             1 443 413 1 380 200
Bankinnskudd             95 969 117 991
Lån til konsernselskap             1 527 854 1 277 824
Netto rentebærende gjeld             -180 410 -15 615
                 
Forfallsstruktur langsiktig gjeld     2015 2016 2017 2018 Deretter Sum
Pantelån     90 000 90 000 90 000 90 000 577 363 847 363
Langikstig trekkfasilitet *)             200 000 200 000
Obligasjonslån     396 050       0 396 050
Total     486 050 90 000 90 000 90 000 777 363 1 443 413
                 
Gjeld sikret ved pant             2014 2013
Gjeld til finansinstitusjoner             1 055 980 200
Sum gjeld             1 055 980 200
                 
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler                
Aksjer i datterselskap             1 220 980 1 220 980
Aksjer i felleskontrollert virksomhet             6 000 6 000
Driftsmidler             3 908 7 871
Kundefordringer             2 344 4 529
Lån til konsernselskap             1 527 854 1 277 824
Sum eiendeler stilt som sikkerhet             2 761 086 2 517 204
I tillegg har selskapets bankforbindelse pant i varige driftsmidler, konsesjoner, varelager og fordringer i datterselskaper.                
                 
          2014 2013
Type gjeld Valuta Rente   Forfall Kortsiktig Langsiktig Kortsiktig Langsiktig
Syndikat lån langsiktig NOK Flytende   06/2019 90 000 757 363 100 800 454 400
Syndikat lån trekkfasilitet NOK Flytende   06/2019   200 000 425 000 0
Obligasjonslån NOK Flytende   12/2015 396 050 0 0 393 167
Total         486 050 957 363 525 800 847 567
                 
Gjennomsnittlig rente på lån i 2014                
        12/31/2014 NOK CAD GBP USD
Syndikat lån langsiktig       847 363 847 363      
Syndikat lån trekkrettighet       200 000 200 000      
Obligasjonslån       396 050 396 050      
Sum gjeld       1 443 413 1 443 413 0 0 0
        2014 2013      
Gjennomsnittlig rente (hensyntatt effekt av renteswap)       5.18% 6.09%      

This entry was posted in GSF mor NO and tagged . Bookmark the permalink.