Note 19 Biologiske eiendeler og annet varelager

< Back
A B C D E F
Note 19 Biologiske eiendeler og annet varelager    
           
    Tonn NOK
    2014 2013 2014 2013
           
Biologiske eiendeler 01.01.   50 567 50 691 1 766 332 1 310 142
Valutaomregningsdifferanser   N/A N/A 79 081 32 657
Økning som følge av kjøp av fisk   253 0 12 768 0
Økning som følge av produksjon   80 962 70 190 2 044 136 1 773 262
Reduksjon som følge av unormal dødelighet/svinn   -2 705 -2 845 -75 660 -73 636
Reduksjon som følge av salg   -77 819 -67 467 -1 865 835 -1 557 605
Verdijustering 01.01.   N/A N/A -398 011 -116 499
Verdijustering ifm virksomhetsovertakelse   N/A N/A N/A N/A
Verdijustering 31.12. N/A N/A 281 285 398 011
Balanseført verdi biologiske eiendeler 31.12. 51 258 50 569 1 844 097 1 766 332
Resultatført verdijustering av biologiske eiendeler     -125 714 268 938
Gevinst & tap fra priskontrakter       -1 394 -1 488
Resultatført verdijustering biologiske eiendeler inkl. virkelig verdi av prissikringskontrakter -127 108 267 450
           
For selskaper som anvender IFRS er regnskapsmessig behandling av levende fisk regulert i IAS 41 Landbruk. Basisprinsippet er at slike eiendeler skal måles til virkelig verdi. Virkelig verdi av biologiske eiendeler (fisk i sjø) for fisk fra 1 – 4 kilo er basert på forwardpriser og/eller den mest relevante prisinformasjon som er tilgjengelig for perioden fisken forventes å bli slaktet. Prisen justeres i forhold til hvor langt den har kommet i vekstsyklusen. Prisen justeres for kvalitetsforskjeller (superior, ordinær og produksjon), samt logistikkostnader. Volumet justeres for sløyesvinn. Fisk i sjø med snittvekt over 4 kilo (moden fisk) blir verdsatt til netto salgsverdi, med basis i at fisken ble slaktet på balansedagen. Salgsprisene for slaktemoden fisk er basert på spot-priser. Det legges til grunn at beste estimat for virkelig verdi for fisk under 1 kilo er antatt å være akkumulert kost. Fisk < 1 kilo er inkludert i gruppen med smolt og stamfisk i tabellen. For nærmere informasjon se prinsippnoten.
Biologiske eiendeler status 31.12.14 Antall fisk (1 000) Biomasse (tonn) Påløpt produksjons kost Verdi-justering Bokført verdi
Smolt/stamfisk/biomasse med rund vekt < 1 kg 28 912 4 600 310 939 0 310 939
Biomasse med rund vekt 1 – 4 kg 14 333 33 303 915 236 164 474 1 079 710
Biomasse med rund vekt > 4 kg 2 578 13 355 336 636 116 811 453 447
Sum 45 823 51 258 1 562 812 281 285 1 844 097
           
Biologiske eiendeler status 31.12.13 Antall fisk (1 000) Biomasse (tonn) Påløpt produksjons kost Verdi-justering Bokført verdi
Smolt/stamfisk/biomasse med rund vekt < 1 kg 26 549 3 462 245 421 0 245 421
Biomasse med rund vekt 1 – 4 kg 13 078 29 330 757 026 111 846 868 873
Biomasse med rund vekt > 4 kg 3 685 17 774 365 873 286 165 652 038
Sum 43 312 50 565 1 368 319 398 011 1 766 332
           
  2014   2013
Unormalt høyt svinn/dødelighet Tilvirknings-kost Virkelig verdi   Tilvirknings-kost Virkelig verdi
Rogaland 35 222 41 190   37 592 64 925
Finnmark 9 320 9 673   3 661 5 903
Shetland 30 525 43 396   31 916 42 766
BC 593 664 466 444
Sum 75 660 94 923 73 636 114 038
         
Konsernet har et internt prinsipp for nedskrivning ved unormalt høyt svinn/dødelighet. Slike nedskrivninger blir løpende bokført som en del av varekostnaden i resultatregnskapet. Informasjon om regnskapsført virkelig verdi for unormal svinn/ dødelighet er basert på samme prinsipp som ved beregning av verdijustert biologiske eiendeler.
I Rogaland er hovedårsaken til unormalt svinn/dødelighet PD (Pancreas Disease). I 2014 var det også dødelighet på grunn av hjertespreng (CMS) første halvår.
I Finnmark er det IPN (Infectious Pancreatic Necrosis) og Yersinose som har vært hovedårsaken.

På Shetland er det lus, gjelleproblemer og sel som har forårsaket dødelighet for begge årene.
BC har dødelighet som forårsakes av for lite oksygennivå i sjøen og planktonalger. Det har også vært et stort problem på settefiskanlegget med furunkulose, spesielt i 2013. Virkelig verdi på nedskrivningen i BC er lav på grunn av at det er hovedsaklig liten fisk under 1 kilo som er død der beste estimat for virkelig verdi er antatt
å være akkumulert kost.

Annet varelager     2014 2013  
Råvarer (fôr) til kostpris     59 268 59 116  
Rogn     8 200 11 887  
Annet (frossen fisk, tilleggsprodukter)     20 782 3 012  
Sum varelager     88 250 74 015  
Nedskrivning av varelager kostnadsført ved årskifte     17 812 0  
           
Årets varekostnad     2014 2013  
Varelager per 01.01. (negativt fortegn)     -74 015 -65 692  
Årets varekjøp (inkl. endring påløpt produksjonskost)     -1 167 760 -977 301  
Varelager per 31.12.     88 250 74 015  
Årets varekostnad     -1 153 526 -968 978  
           
Årets varekostnad består hovedsaklig av fòr, rogn, vaksine og medisiner.          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.