Note 22 Skatt

< Back
A B C D E F G H I J K
Note 22 Skatt                  
                     
Spesifikasjon av skattekostnad 2014 2013    
Betalbar skatt Norge 50 645 1 471    
Betalbar skatt utland    
Betalbar skatt ikke avsatt i fjor -3 003    
Endring i utsatt skatt Norge -33 584 108 945    
– herav ikke videreført virksomhet    
Endring i utsatt skatt utland 5 745 6 532    
Skattekostnad 22 806 113 945    
                     
Avstemming av skatt        
Resultat før skattekostnad 160 892 544 930    
Skatter beregnet etter nominelle skattesatser 42 543 158 434    
Permanente forskjeller emisjonskostnader                
Permanente forskjeller salg av aksjer                
Kildeskatt 1 401 978    
Endring i utsatte skatteforpliktelser -31 189    
Anvendelse av underskudd til fremføring, tidligere ikke innregnet                
Skattemessige underskudd til fremføring, ikke innregnet -1 168 2 040    
Andre permanente forskjeller -19 971 -16 319    
Skattekostnad 22 806 113 945    
                     
Endring i bokført verdi av utsatt skatt        
Balanseført verdi 01.01. 557 350 426 781    
Valutaomregning 8 346 1 790    
Skatteeffekt knyttet til valutaeffekt av nettoinvestering ført i utvidet resultat (jf note 3) 21 306 11 725  
Andre effekter 376 1 569    
Resultatført endring utsatt skatt i perioden -27 836 115 486    
Utsatte skatteforpliktelser på balansetidspunktet 559 542 557 350    
                     
Vektet gjennomsnittlig skattesats       14.17% 20.91%    
                     
Nominell skattesats i Norge er på 27%. Den nominelle skattesats for 2014 var i Canada 26% og på Shetland 20 %. På grunn av høye permanente forskjeller som skyldes salgsgevinst ved salg av aksjer i Norge er den gjennomsnittlige skattesats lavere enn nominell skattessats. For UK og BC er det underskudd som medfører en lavere nominell skattesats.    
   
                     
Tabellene under viser sammensetningen av utsatt skatt. Skatteeffekten på skattbare og fradragsberettigede midlertidige forskjeller vises separat. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er motregnet. Både den norske, canadiske og britiske delen av konsernet har en netto utsatt skatteposisjon. Utsatt skatt og utsatt skattefordel innenfor Norge, Canada og Storbritannia kan motregnes.
   
   
   
                     
Utsatt skatt Konsesjoner Anleggs-midler Biologiske eiendeler Fordringer Varelager Utsatt
kapitalgevinst
Kortsiktig gjeld Sum    
                     
2013                    
Inngående balanse 01.01 194 543 39 988 286 047 12 105 3 380 1 764 0 537 827    
Resultatført i perioden -17 709 -7 958 63 799 4 940 -1 346 -437 41 290    
Valutaomregningsdifferanser 541 386 353 58 1 338    
Andre effekter -111 186 75    
Effekt av foretaksintegrasjon    
31.12. 177 375 32 306 350 199 17 045 2 092 1 513 0 580 531    
                     
2014                    
Resultatført i perioden 67 9 057 -49 847 23 166 679 -295 -17 173    
Valutaomregningsdifferanser 7 107 1 008 7 953 292 16 361    
Andre effekter 6 9 -10 5    
Effekt av foretaksintegrasjon    
31.12. 184 549 42 376 308 305 40 220 3 064 1 209 0 579 723    
                     
                     
Utsatt skattefordel Underskudd til fremføring Anleggs-midler Pensjoner Fordringer Forpliktelser leasing Skattefradrag Andre forpliktelser Sum    
                     
2013                    
Inngående balanse 01.01 -100 563 -794 0 -4 718 -6 156 1 184 -111 047    
Resultatført i perioden 68 430 617 2 885 6 2 258 74 196    
Omregningsdifferanser 754 -10 0 -70 -131 8 550    
Andre effekter 13 119 13 119    
Effekt av foretaksintegrasjon -0    
31.12. -18 258 -187 0 -1 903 -6 281 3 450 -23 181    
                     
2014                    
Resultatført i perioden -9 516 134 2 019 643 -3 951 -10 665    
Omregningsdifferanser -7 063 53 0 -115 -725 -164 -8 021    
Andre effekter 21 822 -135 21 687    
Effekt av foretaksintegrasjon -0    
31.12. -13 016 -0 0 0 -6 364 -800 -20 181    
                     
              2014 2013    
Netto utsatt skatt             559 542 557 347    
                     
All netto utsatt skatt er klassifisert som langsiktig gjeld.       559 542 557 347    
Betalbar skatt er klassifisert som kortsiktig gjeld       50 645 1 471    
                     
Resultatført endring i netto utsatt skatt fremkommer som følger:              
              2014 2013    
Endring i utsatt skatt Norge             -33 584 108 945    
Endring i utsatt skatt utland             5 745 6 532    
Resultatført endring i netto utsatt skatt         -27 839 115 477    
                     
Resultatføring i perioden for posisjoner som gir utsatt skatt         -17 173 41 290    
Resultatføring i perioden for posisjoner som gir utsatt skattefordel       -10 665 74 196    
Resultatført endring i netto utsatt skatt         -27 839 115 486    
                     
Underskudd til fremføring                    
                     
Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart skattemessig underskudd er balanseført i den grad det er sannsynlig at konsernet kan anvende dette mot fremtidig skattepliktig overskudd.    
   
                     
Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart underskudd fordeler seg på følgende juridiksjoner   2014 2013    
Norge             4 144    
UK             -13 016 -14 530    
Canada                
              -13 016 -10 386    
                     
Det er ingen tidsbegrensning i fremføringsadgang i Norge og UK for fremførbart underskudd.            
             
                     

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.