Note 25 Pensjonsforpliktelse

< Back
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH
Note 25 Pensjonsforpliktelse                                                                
                                                                   
Selskapene i Norge har pensjonsavtale for alle ansatte etter reglene for obligatorisk tjenestepensjon fra 01.07.2009. Pensjonsordningen omfatter i alt 341 personer pr 31. desember 2014, og 327 personer for 2013. Pensjonsordningen er finansiert og administrert gjennom et forsikringsselskap. Storbritannia har fra 2014 innført pensjonsordning for alle ansatte – NEST-ordning. Bedriften betaler 1% og den ansatte betaler 1%. Dette vil øke de neste årene med 3% andel fra bedriften og 5% andel fra den ansatte. Den ansatte kan velge om en ønsker å være medlem av ordningen. Det er 212 personer som er med i ordningen.

Grieg Seafood Rogaland AS og Grieg Seafood Finnmark AS har kontraktsfestet avtalefestet pensjon (AFP) for 248 av sine ansatte. Konsernets økonomiske ansvar i forbindelse med denne ordningen er inkludert i pensjonsberegningene under. Fra 2010 er den gamle AFP-ordningen avviklet og alle medlemmene er gått over til ny AFP-ordning. Det er ingen som har tatt ut pensjon etter gammel ordning. Selskaper som har vært medlem av LO/NHO-ordningen må gjøre en avsetning for underdekningen fra og med årsregnskapet for 2010.

Avsetning til underdekning for å avslutte AFP-ordning er pr 31.12.2014 kostnadsført i sin helhet da rest saldo på underdekningen er uvesentlig. Pr 31.12.2013 var det avsatt TNOK 323 som en del av pensjonsforpliktelsene i balansen.

Konsernet hadde èn pensjonsordning i 2014 og 2013. Kostnaden dekkes over driften med varighet på 5 år. Pensjonsavtalen er til tidligere ansatt. Pensjonsforpliktelsene står i balansen til virkelig verdi. Kostnaden for 2014, TNOK 91 og for 2013, TNOK 89, er ført som lønnskostnad i regnskapet. Pensjonsforpliktelsene vil betales av Selskapet når de forfaller. Økonomisk ansvar i forbindelse med denne ordningen er inkludert i Konsernets pensjonsberegning.

                                                             
                                                             
                                                             
                                  2009 2008 2007   2006   2005
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
        133                                                    
                                                             
  2014 2013 2008 2007   GSF Rog Erfjord Finn BC Hjatl Sum   GSF Rog Finn BC Hjalt Sum GSF Sum GSF Sum GSF Sum   GSF Sum 2 005 GSF GSFR Stj.laks Sum
Andre pensjoner til tidligere ansatte 198 287 7 386 7 610   455         455                                          
Avsetning til underdekning av avsluttet AFP-ordning 0 323 7 386 7 610     365   738     1 103                   7 610 7 610   5 447 5 447 6 301 5 430 798 74 6 301
Netto pensjonsforpliktelse 31.12. 198 610 4 036 3 365   0 365 0 738 0   1 558                                 4 185        
                                                             
Netto pensjonskostnader fremkommer som følger                                                            
Utbetalt driftspensjon i løpet av året 91 89 11 0   127 65   11     203   351 65   589   1 005         15 15 -0     -0 -0
Endring avsetning til driftspensjon -89 -86                                                              
Avsetning til underfinansiering av AFP-ordning LO/NHO-ordning -323 -414 0 0     -135   -151     -286     499 900     1 399                
Premie til AFP-ordning LO/NHO-ordning 225 391         220   494     714     336 819     1 155                            
Premie til ny AFP-ordning 1 554 1 835         332   460     792             0                            
Premie til innskuddsbasert pensjonsordning 4 879 3 360       689 759 335 1 099     2 193   452 743 687     1 881                
Årets netto pensjonskostnad 6 337 5 175 1 088 677   816 1 241 335 1 913 0 0 3 616   803 1 643 2 405 589   5 440 0 0 0 0 0 0   15 15 -0 -0 -0
                                                                   
Endring i pensjonsforpliktelsen                                                                
Balanseført verdi 01.01. 610 1 110 7 610 5 447   127 1 023   900     2 050               5 612 5 612 5 612 5 612 5 018 5 018   4 364 4 364 4 835 3 825 959 50 4 835
Avsetning til underfinansiering av gammel AFP-ordning -323 -414 0 0     -135   -151     -286                              
Endring avsetning til driftspensjon -89 -86 995 593   -127 -69   -11     -207                   593 593   654 654 384 539 -162 7 384
Balanseført verdi 31.12. 198 610 7 386 7 610   0 819   738 0 0 1 557               5 612 5 612 5 612 5 612 5 612 5 612   5 018 5 018 5 219 4 364 798 57 5 219

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.