Note 3 Finansiell risikostyring

< Back
A B C D E F G H I J
Note 3 Finansiell risikostyring                  
                   
FINANSIELLE RISIKOFAKTORER              
Konsernets aktiviteter medfører ulik type finansiell risiko; markedsrisiko (inkudert valutarisiko, kontantstrøm- og virkelig verdi renterisiko og prisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på Konsernets finansielle resultater. Konsernet benytter i noen grad finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer.
Risikostyringen er utarbeidet på konsernnivå. Konsernet identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i nært samarbeid med Konsernets operasjonelle enheter. Styret har etablert skriftlige prinsipper for risikostyring knyttet til valutarisiko, renterisiko og bruk av Konsernets finansielle instrumenter.
MARKEDSRISIKO                  
(i) Valutarisiko                  
Konsernet opererer internasjonalt og er eksponert for valutarisiko i flere valutaer. Denne risikoen er særlig relevant i forhold til CAD, USD, GBP og EUR. Valutarisiko oppstår fra fremtidige handelstransaksjoner, balanseførte eiendeler, samt forpliktelser og nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet. Sikringsbokføring er ikke lagt til grunn for valutaterminkontrakter og andre derivater. Verdiendring på terminkontraktene/øvrige derivater har dermed påvirkning på resultatet, siden disse regnskapsføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, jf beskrivelse i regnskapsprinsippene.
        2014 2013
        Valuta NOK Andel % Valuta NOK Andel %
Driftsinntekter    
NOK       1 608 462 59% 1 524 833 63%
CAD       1 271 7 136 0% 182 1 038 0%
USD       43 259 268 358 10% 55 925 328 612 14%
GBP       81 980 855 085 31% 60 650 570 559 24%
Sum (inkl. salgsinntekter, andre inntekter, gevinst/tap) 2 739 041 100% 2 425 042 100%
                   
Kundefordringer                
NOK       46 214 18% 38 497 22%
CAD       620 3 974 2% 231 1 320 1%
USD       5 002 37 188 15% 1 815 11 031 6%
EUR       0% 223 1 871 1%
GBP       14 415 166 667 66% 12 442 125 095 70%
Sum       254 043 100% 177 814 100%
                   
Kontanter og kontantekvivalenter              
NOK       104 205 72%   126 309 77%
CAD       1 637 10 490 7% 675 3 859 2%
USD       1 859 13 822 10% 2 870 17 450 11%
EUR       0% 261 2 627 2%
GBP       1 338 15 482 11% 1 359 13 659 8%
JPY       5 4 0% 62 4 0%
Annen valuta     0% 5 5 0%
Sum       144 003 100% 163 913 100%
                   
Leverandørgjeld                
NOK       156 167 52% 171 685 54%
CAD       7 491 48 017 16% 5 867 33 535 11%
USD       48 356 0% 229 1 390 0%
EUR                 7
GBP       8 295 95 981 32% 11 056 111 143 35%
Annen valuta       0% 0%
Sum         300 521 100% 317 753 100%
                   
Lån, ansvarlig lån, finansiell leasing og kassekreditt            
NOK         1 682 949 96%   1 544 707 95%
CAD       0% 1 265 7 231 0%
USD           0%     0%
EUR           0%     0%
GBP       6 568 76 844 4% 7 485 75 244 5%
Annen valuta       0% 0%
Sum         1 759 793 100% 1 627 182 100%
                   
Salg utført av den norske enheten faktureres i NOK. Salg utført av selskapene i Canada skjer i USD, mens funksjonell valuta er CAD. Salg utført av selskapene i UK skjer i GBP, og funksjonell valuta er også GBP.
                   
Valutarisiko oppstår når fremtidige handelstransaksjoner, balanseførte eiendeler eller forpliktelser er nominert i en valuta som ikke er enhetens funksjonelle valuta. For å styre valutarisiko knyttet til fremtidige handelstransaksjoner, balanseførte eiendeler, samt forpliktelser, inngår enheter i Konsernet valutaterminkontrakter. Som beskrevet i avsnittet før tabellen ovenfor, forretas det ikke regnskapsmessig sikringsbokføring av disse terminkontraktene.
Konsernet har investeringer i utenlandske datterselskaper der netto eiendeler er utsatt for valutarisiko ved omregning. Valutaeksponering fra Konsernets
nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet har tidligere vært styrt vesentlig gjennom låneopptak i den relevante utenlandske valutaen.

Konsernets banklån er nå i NOK. Bakgrunnen for dette er et ønske om at den finansielle rammens størrelse ikke skulle påvirkes av valutasvingninger, da
alle banklån i syndikatet måles i NOK.

Morselskapet har foretatt kortsiktig og langsiktig finansiering av datterselskapene. Finansieringen er foretatt i datterselskapenes funksjonelle valuta. All langsiktig finansiering er i realiteten å regne som egenkapitalfinansiering i datterselskapene, da det ikke skal tilbakebetales til mor. Valutagevinst/valutatap i morselskapet knyttet til disse langsiktige fordringene utgjør posten "valutaeffekt av nettoinvestering" i konsolidert totalresultat. Tallmessige effekter for 2014 og 2013 fremkommer nedenfor.

                   
Valutaeffekt fra nettoinvestering til datterselskapene er: 2014 2013      
Valutaendring     78 912 43 424      
Skatteeffekt         -21 306 -11 724      
Nettoeffekt bokført mot egenkapital     57 606 31 700      
                   
Ved en valutastyrking av NOK på 10% mot USD, CAD, GBP og EUR på balansedagen 31.12.2014, kan følgende effekter forventes på resultat etter skatt i TNOK:
                   
10% endring mot USD EUR GBP CAD    
Pengeposter – netto effekt på resultat etter skatt 72 -1 13 668 14 587    
                   
Motsatt effekt vil oppnås dersom NOK svekker seg med 10%            
                   
Valutaterminkontrakter

Valutaterminkontrakter klassifiseres til virkelig verdi over resultatet og henholdsvis som omløpsmidler eller kortsiktig gjeld. Endringer i virkelig verdi regnskapsføres som finanskostnader eller finansinntekter.

Tabellene under viser Konsernets valutakontrakter pr. 31.12.2013 og 31.12.2014:

                   
Valutaterminkontrakter pr. 31.12.2014:            
Solgt Beløp Kjøpt Beløp Sikringskurs Markedskurs Forfallsintervall *) Markedsverdi i TNOK 31.12.2014  
USD 14 700 CAD 16 655 1.1326 1.1612 27.02.15 – 29.06.15 -2 695  
Total             -2 695  
                   
Valutaterminkontrakter pr. 31.12.2013:            
Solgt Beløp Kjøpt Beløp Sikringskurs Markedskurs Forfallsintervall *) Markedsverdi i TNOK 31.12.2013  
USD 3 850 CAD 4 090 1.0621 1.0664 30.01 – 27.06.2014 -96  
CAD 1 158 EUR 860 1.3460 1.4717 25.03 – 25.06.2014 614  
Total             518  
*) Forfall er oppgitt i intervall der det foreligger flere kontrakter.  
                   
(ii) Prisrisiko

Konsernet er eksponert for svingninger i spotpriser for laks, som i stor grad er styrt av det globale tilbudet av laks. Effekten av prisendringer er redusert gjennom geografisk diversifisering, men på grunn av den lange produksjonssyklusen kan det være vanskelig å reagere raskt på globale trender i markedspriser. Laks er i stor utstrekning handlet til spotpris, og et økt globalt tilbud av laks kan føre til et fall i spotprisen. Konsernet har i 2014 hatt finansielle kontrakter på laksepris gjennom FishPool. Konseptet for de finansielle laksekontraktene er at kjøper og selger avtaler en pris og fast volum for en fremtidig levering. Konsernet har i 2014 inngått kontrakter med salgsselskapet Ocean Quality AS, som igjen har sikret kontrakt med kunder. Ved årskiftet var det inngått 1 445 tonn for 2015 fordelt jevnt utover året. Ledelsen vurderer løpende prismarkedet og muligheter for inngå priskontrakter. Pr 31.12.2013 hadde Konsernet inngått kontrakter for 2014 på 940 tonn.

(iii) Kontantstrøm og renterisiko

Ettersom Konsernet ikke har noen betydelige rentebærende eiendeler, er Konsernets resultat og kontantstrømmer fra driftsaktiviteten i hovedsak uavhengig av endringer i markedsrenten. Konsernets renterisiko er knyttet til lån. Lån med flytende rente medfører en renterisiko for Konsernets kontantstrøm. Fastrentekontrakter brukes for å redusere denne risikoen. Lån med fastrente utgjør en uvesentlig del. Konsernet overvåker sin renteeksponering løpende. Konsernet beregner resultateffekter av en definert renteendring. For hver simulering brukes samme rentenivå for alle valutaer. Scenarioene kjøres kun for gjeldsforpliktelser som representerer en betydelig rentebærende posisjon.

Sensitivitetskalkulasjoner gir følgende forventede verdier: Dersom rentenivået hadde vært 1% høyere (lavere) gjennom året, alt annet likt, ville resultatet før skatt blitt redusert (økt) med MNOK 14,2 i 2014 og MNOK 14,2 i 2013 som følge av flytende rente på lån og innskudd. Sensitivitetsanalysen er basert på gjennomsnittlig netto rentebærende gjeld gjennom 2014 og 2013, og er ikke hensyntatt inngåtte renteswapkontrakter.

Beløp i NOK 1 000     Økning/ reduksjon i rentepoeng 2014 2013  
Påvirkning resultat før skatt     -/+ 1% -/+ 14 214 -/+ 14 178  
                 
Renteswapavtaler                  
Formålet med Konsernets risikostyring er å ha oversikt over den finansielle risikoen som til enhver tid eksisterer, og foreta bedriftsøkonomiske sikringer som gjør at en har bedre tid til å tilpasse seg de endringer som skjer. Ut i fra dette formålet har Konsernet valgt å ta i bruk renteswapavtaler for å etablere en bedre stabilitet i Konsernets samlede rentekostnader knyttet til lån med flytende rente. Konsernet har valgt at en viss prosent av Konsernets rentebærende gjeld – som er inngått til flytende rente mot bank o.a – til enhver tid skal være fastrentesikret via renteswapavtaler. En gitt andel vil alltid være flytende, mens en for resterende andel vil vurdere å gå inn og ut av sikringer. Dette vurderes fortløpende ut fra markedssituasjonen.

Renteswapavtalene tar utgangspunkt i 2 og 4 år frem i tid, og man vurderer fortløpende om periodene skal rulleres.

Tabellen under viser Konsernets renteswapavtaler i TNOK, samt markedsverdi per 31.12.2013 og 31.12.2014:  
 
                   
2014                
Avtale Hovedstol Fast rente Grunnlag flytende rente Kontrakts-varighet     Markedsverdi inkludert påløpt rente  
Betaler fastrente – mottar flytende 400 000 1.7 Nibor 3 mnd 10/31/2019     -8 603  
Betaler fastrente – mottar flytende 200 000 2.34 Nibor 3 mnd 08/16/2016     -4 315  
Betaler fastrente – mottar flytende 200 000 2.40 Nibor 3 mnd 10/17/2016     -4 980  
Total             -17 898  
                 
2013                
Avtale Hovedstol Fast rente Grunnlag flytende rente Kontrakts-varighet     Markedsverdi inkludert påløpt rente  
Betaler fastrente – mottar flytende 400 000 3.26 Nibor 3 mnd 07/21/2014     -4 797  
Betaler fastrente – mottar flytende 200 000 2.34 Nibor 3 mnd 08/16/2016     -2 560  
Betaler fastrente – mottar flytende 200 000 2.40 Nibor 3 mnd 10/17/2016     -2 786  
Total             -10 143  
                   
I likhet med valutaterminkontraktene er sikringsbokføring etter IAS 39 ikke lagt til grunn for renteswapavtalene. Verdiendring på renteswapavtalene har dermed påvirkning på resultatet, siden disse regnskapsføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, jf beskrivelse i regnskapsprinsippene. Resultatført verdiendring (urealisert) klassifiseres som finansinntekt eller finanskostnad.
                   
Virkelig verdi finansielle eiendeler:    
Balanseført verdi pr 31.12 av derivater og andre finansielle instrumenter fremkommer nedenfor (TNOK). Balanseført verdi er lik virkelig verdi. Positiv verdi
er klassifisert som eiendel, mens negativ verdi er klassifisert som gjeld i balansen.
            2014 2013
            Eiendeler Kortsiktig gjeld Eiendeler Kortsiktig gjeld
Valutaterminkontrakter       0 -2 695 518 0
Renteswapavtaler (3 kontrakter på totalt MNOK 800 med forfall i 2016 og 2019) 0 -17 898 0 -10 143
Finansielle laksekontrakter     0 -2 882 0 -1 488
Sum finansielle instrumenter til virkelig verdi 0 -23 475 518 -11 631
                   
KREDITTRISIKO                
Kredittrisiko behandles på konsernnivå. Kredittrisiko oppstår i transaksjoner med derivater, innskudd i banker og finansinstitusjoner, i tillegg til transaksjoner med sluttkunder, inklusiv utestående fordringer og faste avtaler. Konsernet har innført rutiner som sikrer at salg skjer til kunder med tilfredsstillende kredittverdighet. Som utgangspunkt selger Konsernet kun til nye kunder når "letter of credit" er forelagt, eller kunden betaler på forskudd. Kredittforsikring anvendes ved behov. For kunder med god betalingshistorikk overfor Konsernet vil salg inntil visse forhåndsavtalte størrelser gjennomføres uten sikkerhetsstillelse.

Kundefordringer i Canada på MNOK 41,2 pr. 31.12.2014 (MNOK 12,4 pr. 31.12.2013) er på kunder med tilfredstillende betalingshistorikk. Kundefordringer i UK på MNOK 166,7 pr. 31.12.2014 (MNOK 125,1 pr. 31.12.2013) består i hovedsak av fordringer på Ocean Quality UK. Produksjonen i Norge selges i sin helhet til Ocean Quality AS, som videreformidler salg til eksterne kunder. Fra 01.04.2014 inkluderer dette også produksjonen i UK, der salget skjer til Ocean Quality AS sitt datterselskap i UK. Ocean Quality AS har som policy å sikre i all hovedsak sine kundefordringer gjennom kredittforsikring og bankgaranti.

Bokført beløp av finansielle eiendeler representerer den maksimale kreditteksponeringen. Den maksimale eksponeringen for kredittrisiko pr. 31.12.2014 var:

                   
Beløp i hele tusen              
          Note   2014 2013  
Kundefordringer       20   254 043 177 814  
Andre fordringer       21   57 287 54 015  
Betalingsmidler       18   144 003 163 913  
Sum             455 333 395 742  
Andre fordringer er i hovedsak knyttet til forskuddsbetalinger og til gode merverdiavgift.        
                   
Beløp i hele tusen                
Aldersfordeling av kundefordringer         2014 2013  
Ikke forfalt             158 298 118 598  
Forfalt             95 745 61 738  
– 0-3 måneder           78 787 55 364  
– mer enn 3 måneder           7 574 3 035  
– mer enn 1 år           9 384 3 339  
Sum pålydende verdi kundefordringer     254 043 180 336  
                   
Endret avsetning for usikre kundefordringer     2014 2013  
01.01.             2 522 1 982  
Endret avsetning           -1 875 540  
31.12.             647 2 522  
                   
LIKVIDITETSRISIKO                  
Konsernet foretar en styring av likviditetsrisiko blant annet gjennom å vedlikeholde en tilstrekkelig beholdning av likvider og omsettelige verdipapirer,
ha finansieringsmuligheter i form av et tilstrekkelig antall sikre trekkrettigheter, samt lukking av markedsposisjoner når dette vurderes hensiktsmessig.
Med henblikk på bransjens dynamiske natur, har Konsernet som målsetning å opprettholde fleksibiliteten i finansieringen ved å sørge for å ha sikrede trekkrettigheter tilgjengelig. Selskapets refinansierte sin finansieringsavtale med bank i juni 2014 og denne er nå basert på et pantelån på MNOK 900 og en flervaluta trekkfasilitet på MNOK 600, pr. 31.12.2014 er denne trukket opp til MNOK 200. Denne trekkfasiliteten er klassifisert som langsiktig gjeld, da den forfaller sammen med forfall på pantelånet i juni 2019. Obligasjonslånet forfaller i 2015, og selskapet arbeider med å refinansiere innen første halvår 2015. For ytterligere informasjon om finansieringsavtalen, se note 24.

Ledelsen overvåker Konsernets likviditetsreserve bestående av lånefasilitet (se note 24), samt kontanter og kontantekvivalenter (note 18) basert på forventede kontantstrømmer. Dette blir vanligvis utført på konsernnivå i samarbeid med driftsselskapene.

Tabellen nedenfor spesifiserer Konsernets finansielle forpliktelser som ikke er derivater, klassifisert i henhold til forfallsstruktur. Beløpene i tabellen er udiskonterte kontraktsmessige kontantstrømmer. For informasjon om nedbetalingsprofil på Konsernets langsiktige gjeld, se note 24.

                   
31. desember 2014 < 3 mnd 3 mnd – 1 år 1-2 år 2-5 år Over 5 år Total  
Avdrag langsiktig lån   2 904 464 761 91 464 667 363 24 485 1 250 977  
Renter lån – flytende   15 486 45 329 23 806 46 617 0 131 238  
Langsiktig trekkfasilitet   0 0 0 200 000 0 200 000  
Renter kortsiktig lån – flytende   1 580 4 740 6 320 15 800 0 28 440  
Finansielle leiekontrakter   13 936 40 347 51 606 110 174 73 598 289 661  
Renter finansielle leiekontrakter   3 080 8 642 9 772 21 097 9 124 51 715  
Leverandørgjeld   300 521 0 0 0 0 300 521  
Totale forpliktelser   337 507 563 819 182 968 1 061 051 107 207 2 252 552  
                   
31. desember 2013 < 3 mnd 3 mnd – 1 år 1-2 år 2-5 år Over 5 år Total  
Avdrag langsiktig lån   25 604 85 456 856 015 1 464 24 056 992 595  
Renter lån – flytende   13 246 38 824 42 496 42 0 94 608  
Kortsiktig trekkfasilitet   0 425 000 0 0 0 425 000  
Renter kortsiktig lån – flytende   0 13 855 0 0 0 13 855  
Finansielle leiekontrakter   9 999 36 150 38 961 80 206 51 084 216 400  
Renter finansielle leiekontrakter   2 181 6 110 6 884 7 306 3 331 25 812  
Leverandørgjeld   299 531 17 438 784 0 0 317 753  
Totale forpliktelser   350 561 622 833 945 140 89 018 78 471 2 086 023  
                   
Kortsiktige forpliktelser knyttet til leverandørgjeld løses ved tilgjengelig likviditet, tilgjengelig opptrekksmulighet på kortsiktig trekkfasilitet, samt positive kontantstrømmer fra drift.  
 
                   
VURDERING AV VIRKELIG VERDI                
                   
(i) Finansielle instrumenter
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked, bestemmes ved å bruke verdsettelsesteknikker (se note 12). Konsernet bruker ulike metoder og gjør forutsetninger basert på markedsforholdene som eksisterer på hver balansedag. Virkelig verdi på forwardkontrakter i utenlandsk valuta beregnes ved å benytte kursene i forwardmarkedet på balansedagen. Virkelig verdi av finansielle kontrakter på laksepris beregnes ved å benytte forwardpriser fra FishPool.

(ii) Kundefordringer og gjeld
Pålydende minus nedskrivninger for inntrufne tap på kundefordringer og leverandørgjeld antas omtrent å tilsvare postenes virkelige verdi. Virkelig verdi på finansielle forpliktelser er vurdert å være tilnærmet bokført verdi, ettersom de fleste er gjenstand for flytende rentesats.

(iii) Varebeholding levende fisk
Fisk i sjø verdsettes til antatt virkelig verdi. Som følge av dette vil verdien av biologiske eiendeler sannsynligvis variere mer enn verdi av varelager som er basert på kost. Virkelig verdi varierer som følge av en rekke årsaker, inkludert volatilitet i prising av Atlanterhavslaks og faktorer relatert til produksjon, uforutsigbarhet i biologisk produksjon og endringer i sammensetningenav varebeholdningen.

En sensitivitetsanalyse av prisene på laks pr 31.12.2014 og 31.12.2013 viser følgende effekt på Konsernets resultat etter skatt (MNOK). Ved en endring på -5 NOK pr kilo gir det en økt negativ verdiendring på grunn av forventet salgspris er under forventet kost og den negative verdien blir innregnet 100%. Dette gjelder kun for noen av lokalitetene for 2014 og 2013.

31. desember 2014                
Prisreduksjon pr. kilo   NOK 1 NOK 2 NOK 5        
Redusert resultat etter skatt   24 478 48 958 123 855        
                   
Prisøkning pr. kilo   NOK 1 NOK 2 NOK 5        
Økt resultat etter skatt   24 474 48 541 120 729        
                   
31. desember 2013                
Prisreduksjon pr. kilo   NOK 1 NOK 2 NOK 5        
Redusert resultat etter skatt   25 434 50 955 127 412        
                   
Prisøkning pr. kilo   NOK 1 NOK 2 NOK 5        
Økt resultat etter skatt   25 468 50 936 127 088        
                   
KAPITALSTYRING              
Konsernet har som mål å sikre tilgang på kapital slik at Selskapet kan utvikles i henhold til sine vedtatte strategier. Dette innebærer at Grieg Seafood skal kunne fortsette å være en av de ledende aktørene innenfor sin bransje. Bransjen er historisk sett svært sensitiv for prissvingninger i markedet. På bakgrunn av dette vil resultatet kunne svinge betydelig fra år til år.

Det er derfor et mål for virksomheten å opprettholde en forsvarlig fri likviditet.

Styret anser det som naturlig at utbyttet over en periode på flere år i gjennomsnitt utgjør 25-30 % av Selskapets resultat etter skatt, justert for resultateffekten av biomassejusteringer. Et utbytte skal imidlertid alltid vurderes opp mot hensynet til en sunn og optimal egenkapital.

Pr. 31.12.2014 hadde konsernet en netto rentebærende gjeld inkl. finansiell leasing på MNOK 1 604. Denne finansieringen kommer hovedsakelig fra banker, i tillegg til obligsjonslån som ble tatt opp i 2012. Størrelsen på gjelden og alternative finansieringsformer evalueres fortløpende.

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.