Note 31 Øvrig informasjon – regnskapskontroll fra Finanstilsynet

< Back
A B C D E F G
Note 31 Øvrig informasjon – regnskapskontroll fra Finanstilsynet
             
Grieg Seafood har fra høsten 2014 hatt dialog med Finanstilsynet hvor det stilles spørsmål om konsernets regnskapsføring av investering i Ocean Quality AS. Grieg Seafood sin vurdering er at Ocean Quality er et felleskontrollert selskap som skal regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Årsregnskapet for 2014 reflekterer dette, se også nærmere i note 13. På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet har Grieg Seafood ikke mottatt noe vedtak fra Finanstilsynet. Gitt at vedtak fra Finanstilsynet blir at Grieg Seafood har kontroll over Ocean Quality i samsvar med IFRS 10, innebærer dette at Grieg Seafood må endre regnskapsføring av investeringen i Ocean Quality fra egenkapitalmetoden til konsolidering. Nedenfor fremkommer estimert effekt på Grieg Seafood konsernregnskap for 2014 gitt konsolidering av Ocean Quality. Omarbeidelsen under er estimert effekt basert på NGAAP regnskapstall for Ocean Quality. Eventuelle IFR-effekter er ikke fult ut vurdert.  
 
 
 
 
Estimert effekt ved konsolidering av Ocean Quality AS Konsern            
             
Resultat GSF ASA Konsern GSF ASA Konsern inkl. OQ AS Estimert endring Endring i %  
           
Salgsinntekter   2 665 284 4 109 606 1 444 322 35%  
EBITDA   481 466 487 841 6 375 1%  
EBIT   340 857 347 124 6 267 2%  
Årets resultat   138 086 145 016 6 930 5%  
Årsresultat tilordnes:            
Aksjonærene i morselskapet   138 086 138 086 0 -2%  
Ikke-kontrollerende eierinteresser   0 6 930 6 930    
             
Balanse            
Anleggsmidler   2 654 493 2 636 551 -17 942    
Omløpsmidler   2 387 679 2 527 654 139 976    
Eiendeler 5 042 172 5 164 205 122 034 2%  
             
Egenkapital   2 221 919 2 221 919 0 0%  
Ikke-kontrollerende eierinteresser   0 20 007 20 007    
Langsiktig gjeld   1 780 972 1 780 972 0    
Kortsiktig gjeld   1 039 281 1 141 307 102 026 9%  
Sum EK og gjeld 5 042 172 5 164 205 122 034    
             
Egenkapital andelen er estimert til 43% mot 44%. Estimert netto rentebærende gjeld blir 1 566 MNOK mot 1 604 MNOK.

Omsetningen øker som følge av omsetningen for salg av fisk for Bremnes Fryseri AS blir en del av GSF ASA Konsern og blir ikke eliminert. Det kun marginen til Bremnes Fryseri AS og salg av fisk fra eksterne partnere som påvirker resultatet.

Grieg Seafood ASA eier Ocean Quality AS med 60%, men andel resultat blir fordelt etter inntjeningen på slaktet volum. Ikke-kontrollerende eierinteresser vil reflektere Bremnes Fryseri AS sin andel av årets resultat fra Ocean Quality AS Konsern for 2014.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.