Note 4 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

< Back
A
Note 4 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger
 
Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger
Ledelsen må fastsette estimater og ta forutsetninger om fremtiden som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, betingede forpliktelser i balansen, samt inntekter og kostnader for regnskapsåret.
Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. De endelige resultatene kan avvike fra disse estimatene. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres.

Estimert verdifall på goodwill, konsesjoner og varige driftsmidler
Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill og konsesjoner, i tråd med regnskapsprinsipper angitt i note 2. Gjenvinnbart beløp fra kontantstrømgenererende enheter er fastsatt ved kalkulasjoner av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater for forventede fremtidige kontantstrømmer fra den kontantgenererende enhet, samt anvendelse av egnet diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige kontantstrømmer. Forventninger om fremtidige kontantstrømmer vil variere over tid. Endringer i markedsforhold og forventede kontantstrømmer kan forårsake tap ved verdifall i fremtiden. Verdien av langsiktig vekst i etterspørsel, konkurransesituasjonen, styrken av produksjonslinken i verdikjeden, og dermed også forventningene om langsiktig profittmargin, er også av betydning. De ulike parameterene vil kunne ha ulik betydning for verdiene av konsesjonene over tid. Endring i disse avgjørende forutsetningene vil medføre tilhørende nedskrivninger, eller reverseringer av nedskrivinger av konsesjonsverdiene i samsvar med de regnskapsprinsipper som ble redegjort for i note 2. Se også note 16 for en nærmere redegjørelse av tester i forbindelse med verdifall.

Biologiske eiendeler
I samsvar med IAS 41 vurderer Konsernet levende fisk til virkelig verdi fratrukket salgskostnader. En felles bransjegruppe er blitt opprettet bestående av de største lakseoppdrettsselskapene i Norge. Formålet med gruppen har vært å enes om en felles modell for estimering av virkelig verdi på biomasse i henhold til IAS 41. Modellen legger til grunn at det beste estimatet på virkelig verdi for fisk "over 4 kilo (slaktemoden fisk)", er netto salgsverdi beregnet med basis i at fisken ble slaktet/solgt på balansedagen.

Dersom forventet salgsverdi er under forventet kost, vil dette innebære en negativ verdijustering av biologiske eiendeler. Salgsprisene for slaktemoden fisk er basert på spot-priser i de respektive markedene hvor gruppen har sin virksomhet. For slaktemoden fisk er markedspris beregnet som et gjennomsnitt av markedsprisene i uke 1 i 2015, som var fra 29.12.14. Uke 52 er ikke tatt med, da det var mange helligdager og lite slakt. Pris for fisk mellom 1 til 4 kg er basert på forwardpriser og/eller den mest relevante prisinformasjon som er tilgjengelig for perioden fisken forventes å bli slaktet. Disse markedsprisene fluktuerer signifikant gjennom fiskens vekstperiode.

Videre vil verdijustering av umoden fisk baseres på estimater for produksjonskost per kilo, forventede slaktekostnader, kvalitet og transportkostnader. Alle disse estimatene er beheftet med usikkerhet. Estimert inntekt eller tap ved rapporteringstidspunktet kan avvike vesentlig fra hva som blir endelig regnskapsført som inntekt eller tap ved salgstidspunktet. Urealisert verdijustering av biomasse har ingen betydning for kontantstrøm og påvirker ikke driftsresultatet før verdijustering av biomasse. Se note 3 for sensitivitetsanalyse og note 19 for informasjon om ekstraordinær dødelighet.

 
 

This entry was posted in GSF konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.