Note 5 Finansinntekter og finanskostnader

< Back
A B C D E F G
Note 5 Finansinntekter og finanskostnader            
             
Beløp i NOK 1000 2014 2013        
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 51 104 66 986        
Annen renteinntekt 2 086 2 861        
Andre finansinntekt døtre 2 591 0        
Konsernbidrag fra døtre 33 651 87 933        
Utbytte 28 15 956        
Netto agio/ disagio 121 346 65 532        
Sum finansinntekter 210 805 235 504        
             
Rentekostnader fra foretak i samme konsern 311 0        
Rentekostnader lån 80 454 81 688        
Andre rentekostnader 21 45        
Urealisert verdiendring derivater, se note 9 10 968 3 764        
Andre finanskostnader 587 551        
Sum finanskostnader 92 341 86 048        
             
Netto finansposter 118 464 153 220        
             
             
             

This entry was posted in GSF mor NO and tagged . Bookmark the permalink.