Note 6 Kundefordringer

< Back
A B C
Note 6 Kundefordringer    
     
Beløp i NOK 1000 2014 2013
Kundefordringer til pålydende 2 344 5 434
Delkrederavsetning 0 -905
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12 2 344 4 529
     
Endring i avsetning til tap på fordring 0 905
Innkommet på tidligere tapsførte fordringer -404 0
Realiserte tap   0
Sum resultatførte tap på krav -404 905
     
Grieg Seafood ASA har på vegne av sine datterselskaper, Grieg Seafood Finnmark AS og Grieg Seafood Rogaland AS, formidlet priskontrakter på laks. I forbindelse med at motpart i avtalen var under konkursbehandling ble det i 2012 avsatt til tap TNOK 905 relatert til priskontraktene. Konkursbehandlingen ble avsluttet i 2014 og Grieg Seafood ASA mottok TNOK 404 i endelig restoppgjør.
     

This entry was posted in GSF mor NO and tagged . Bookmark the permalink.