Hvorfor bærekraft er viktig for Grieg Seafood

Fiskeoppdretteres viktigste kostnadsdrivere, risiko og muligheter er i økende grad knyttet til måten vi håndterer vår påvirkning på miljøet, våre medarbeidere og lokalsamfunnene vi operer i. Systematisk arbeid med å sikre balansert bærekraft er derfor grunnleggende for å kunne legge til rette for langsiktig og lønnsom vekst, og er i økende grad en forutsetning for bransjens levedyktighet.

Fiskeoppdrett er basert på forvaltning av felles naturressurser. God forvaltning av disse ressursene er av høy interesse for våre interessenter og essensielt for vår egen lønnsomhet. Det tydeligste eksemplet på dette er fiskebiologi – og driftsutfordringer som sykdom lakselus og rømming som er viktig med tanke på det lokale økosystemet, samt for produktkvalitet, behandlingskostnader og svinn.

For å drive fiskeoppdrett er man avhengig av at lokalsamfunnene ønsker å ha lakseoppdrett i sitt nærmiljø. Det er derfor viktig for oss at lakseoppdrett bidrar til å skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnene hvor laks produseres og foredles, både med tanke på miljøpåvirkning og med tanke på samfunnsmessige ringvirkninger.

Vi er et aktivt medlem av Global Salmon Initiative (GSI). GSI er en gruppe på 17 selskaper, som representerer omkring 70 % av den globale produksjonen av laksefisk. Disse har forpliktet seg til samarbeid og åpenhet, for å oppnå et felles mål om å produsere et bærekraftig og sunt produkt som møter en voksende befolknings behov for proteiner, samtidig som negativ miljøpåvirkning reduseres og påvirkning på lokalsamfunnet forbedres.

GSI-initiativet forplikter oss til flere ambisiøse mål:

  • Minimere miljøpåvirkningen
  • Sikre bærekraftig fór
  • Forbedre vår påvirkning på samfunn og lokalmiljø
  • Støtte økonomisk vekst og stabilitet
  • Produsere et sunt og næringsrikt produkt på en bærekraftig måte

I 2014 har vi, i samarbeid med de andre GSI-medlemmene, fortsatt arbeidet med å utvikle initiativets fokus. Dette har blant annet skjedd gjennom jevnlige møter mellom de administrerende direktørene i medlemsbedriftene. En prioritet i disse møtene har vært å utvikle felles måleindikatorer og tilnærminger knyttet til åpenhet og kommunikasjon.

 GSF-illustrasjoner-9b

FAO forventer at verdens befolkning øker til 9 milliarder innen 2025

 GSF-illustrations-10

Behovet for protein forventes å øke med 70% på verdensbasis

 Fisk5

Opprettsfisk kan sørge for daglig tilgang på mat for mer enn 500 millioner mennesker innen 2050